Družba Mercator IP, d.o.o., v okviru svojih dejavnosti pokriva dva vsebinska sklopa, to sta  proizvodni in storitveni segment dejavnosti.

Naše poslovne enote so razpršene po celotnem območju Slovenije, kar je odraz naših aktivnosti v zvezi s tem, da delovno mesto čim bolj približamo posamezniku. Specifičnost organizacije se odraža tudi v dokaj razvejani organizacijski strukturi. Z raznovrstnimi dejavnostmi zaposlenim tako ponujamo različne priložnosti njihovega umeščanja v ekonomiko poslovanja družbe. Zavedamo se, da je eden odločilnih dejavnikov našega uspeha človek, zato še posebno skrb posvečamo prilagoditvi delovnih mest zaposlenim ter na ta način skrbimo za dobre delovne pogoje. Hkrati seveda skrbimo za njihovo strokovno rast in posledično delovno uspešnost.

Tudi v bodoče nadaljujemo z iskanjem novih tržnih priložnosti, hkrati pa smo pozorni, da so te usklajene z zastavljeno vizijo razvoja in visokimi zahtevami na področju zaposlovanja. V okviru obstoječih zaposlitvenih možnosti in pri iskanju novih smo osredotočeni na omogočanje raznolikosti dela, s poudarkom na ergonomiji ter možnostmi za dislocirano opravljanje dejavnosti. Stremimo za tem, da delovno mesto v čim večji možni meri ustreza potrebam zaposlenih in tako omogoča njihovo večjo zaposljivost.