Vizija

Doseganje odličnosti poslovanja z zagotavljanjem kakovostnih izdelkov in storitev svojim kupcem ter odgovornim odnosom do okolja in zaposlenih v podjetju.

Poslanstvo

Družba Mercator IP se zavezuje k trajnostni družbeni odgovornosti in k spoštovanju moralnih in etičnih vrednot zaposlenih. V družbi poskušamo  z iskanjem novih kreativnih rešitev, z razvijanjem ustreznih vodstvenih veščin ter s sposobnostjo rabe različnih vzpodbud, ki jih zagotavlja sodobna družba, gospodarno izrabiti delovne in ustvarjalne zmožnosti naših zaposlenih. Z razpršitvijo dejavnosti ponujamo zaposlenim nove priložnosti pri njihovem umeščanju v poslovne aktivnosti družbe. Z modifikacijo delovnih procesov, ustreznim usposabljanjem in uvajanjem ter prilagoditvijo delovnih mest uspešno integriramo invalide v delovno okolje. Verjamemo v ustvarjalne delovne zmožnosti in sposobnosti zaposlenih, ki nam zagotavljajo uspešno trženje našega blaga in storitev in s tem skupno prihodnost.

Strateške usmeritve
  1. Krepiti konkurenčne prednosti družbe z ustreznim usposabljanjem, modifikacijo delovnih procesov in prilagoditvijo delovnih mest.
  2. Razvijati in zagotavljati raznovrstno in cenovno primerno ponudbo kakovostnih, naravnih in ekoloških izdelkov iz področja prehrambene, tekstilne in kozmetične dejavnosti.
  3. Ustvarjati nova delovna mesta z vzpostavitvijo novih dejavnosti družbe.
  4. Razvijati nove prodajne formate za prodajo prehrambenih, tekstilnih in kozmetičnih izdelkov.
  5. Krepiti obstoječe prodajne kanale spletne in kataloške prodaje.
  6. Izboljšati stroškovno učinkovitost na vseh nivojih poslovanja družbe z namenom doseganja poslovne uspešnosti in najvišje možne učinkovitosti poslovanja družbe.
  7. Izboljšati inovativnost.
  8. Uveljavljati ugled družbe, ohranjati družbeno odgovornost in spoštovanje moralnih in etičnih vrednot zaposlenih invalidov in neinvalidov.