PRAVNA OBVESTILA
za spletno mesto www.mercator-ip.si

Pravna obvestila

1. Splošni pogoji uporabe spletišča Mercator IP
Namen teh splošnih pogojev uporabe je določiti pogoje uporabe spletišča Mercator IP. Splošni pogoji, ki so sestavljeni v skladu z zakonodajo Republike Slovenije veljajo za vse obiskovalce in / ali uporabnike spletišča Mercator IP.
Ob vstopu na spletišče Mercator je uporabnik oziroma obiskovalec dolžan pozorno prebrati in v celoti upoštevati te splošne pogoje uporabe.

2. Spletišče Mercator IP
Spletišče Mercator IP je dostopno na svetovnem spletu na www.mercator-ip.si z namenom, da uporabniku zagotovi celovit dostop do informacij o celotni ponudbi družbe Mercator IP, d.o.o.

3. Pomen izrazov
3.1. Spletišče Mercator IP
Izraz »Spletišče Mercator IP« oziroma njegove izvedenke pomenijo skupen izraz za spletno pasico, spletno stran: www.mercator-ip.si, druge podstrani www.mercator-ip.si in povezane spletne strani, ki jih upravljavec umesti v spletišče.

3.2. Lastnik in upravljavec
Pojem »lastnik spletišča«, »upravljavec osebnih podatkov« oziroma »upravljavec« v teh splošnih pogojih pomeni družbo Mercator IP, invalidsko podjetje, d.o.o., Dunajska cesta 110, Ljubljana.

3.3. Obiskovalec in uporabnik
Obiskovalec spletnega portala je vsaka oseba, ki obišče spletišče Mercator IP, pa ni nujno registrirana kot uporabnik spletnega portala. Uporabnik spletnega portala je oseba, ki se je za uporabo spletišča registrirala v Profil Mercator IP in je pridobila uporabniško ime in geslo za uporabo spletišča.

4. Sprejem splošnih pogojev
Z uporabo spletišča Mercator IP obiskovalec sprejema te splošne pogoje in potrjuje, da je z njimi seznanjen in se z njimi strinja.

5. Točnost podatkov
Upravljavec ne prevzema odgovornosti za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktnih podatkov, ki jih posreduje obiskovalec. Obiskovalec je dolžan sam poskrbeti za točnost in ažurnost vseh posredovanih podatkov.

6. Varstvo osebnih podatkov
6.1. Obvestilo o uporabi in obdelavi osebnih podatkov
Upravljavec sme uporabiti in obdelovati osebne podatke obiskovalca spletišča Mercator IP v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1, Ur. l. RS št. 94/07).
V skladu z ZVOP-1 sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki jih zagotovi upravljavec. Osebna privolitev posameznika je lahko pisna, ustna ali druga ustrezna privolitev posameznika.

6.2. Obseg obdelovanih osebnih podatkov in namen zbiranja osebnih podatkov
Upravljavec osebne podatke, ki jih pridobi od obiskovalcev, obdeluje za namene neposrednega trženja storitev, produktov ali ostalih aktivnosti družbe Mercator IP, d.o.o.

Neposredno trženje pomeni uporabo osebnih podatkov posameznika za namene ponujanja blaga, storitev, zaposlitev ali začasnega opravljanja del z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev (npr. statistična obdelava, segmentacija kupcev, obdelava preteklega nakupnega obnašanja, obveščanje o novostih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke, telefonsko, pisno ali elektronsko anketiranje).

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana (sredstva obdelave).

6.3. Privolitev v obdelavo osebnih podatkov
Šteje se, da obiskovalec na spletišču ob oddaji sporočila lastniku spletišča ali ob oddaji vloge za zaposlitev, s klikom na gumb »Pošlji« oz. »Prijava« potrdi, da sprejema in se strinja s temi splošnimi pogoji, daje osebno privolitev v uporabo in obdelavo osebnih podatkov, ki se zahteva v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Na podlagi njegove osebne privolitve sme upravljavec osebne podatke obdelovati za namene, ki so opisani v točki 7.2. splošnih pogojev.

6.4. Pravica obiskovalca zahtevati prenehanje uporabe osebnih podatkov
Obiskovalec lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način (npr. preko elektronske pošte) zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Upravljavec bo v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečil uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (npr. prek elektronske pošte) obvestil obiskovalca, ki je to zahteval.

6.5. Zavarovanje osebnih podatkov
Upravljavec bo pri obdelavi osebnih podatkov uporabnika in pri ravnanju z njimi ravnal v skladu z zahtevami predpisov o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. 94/2007).

Upravljavec bo zaradi zavarovanja osebnih podatkov uporabil organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava. Ker obstajajo na spletnem portalu določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z družbo, upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. Prav tako upravljavec ne odgovarja za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov ob obiskovanju spletne strani portala.

6.6. Rok hrambe osebnih podatkov
Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. Po izpolnitvi namena obdelave, upravljavec zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oz. da bo dostop do zbranih osebni podatkov blokiran.

6.7. Piškotki
Spletišče v brskalnik računalnika obiskovalca oziroma uporabnika odloži tako imenovani “piškotek”. Piškotki so tekstovne datoteke, ki se shranijo na uporabnikovem računalniku in omogočajo analize o uporabnikovem obisku, številu obiskov in kaj ga zanima v teh obiskih. V piškotku so osnovni podatki o uporabnikovem obisku določene spletne strani, in sicer (npr. ime obiskovane spletne strani, ki jo opravi v svetovnem spletišču) vsebina piškotka se shrani v računalniku uporabnika v posebnem direktoriju. Z dvakratnim klikom na datoteko dobimo podrobnejše informacije o obiskani spletni strani, datumu in uri obiska. Vsi ti podatki so shranjeni tudi pri upravljavcu spletne strani, ki jo uporabnik obiskuje.
Obiskovalec oziroma uporabnik lahko piškotke z določenimi nastavitvami briše, izključuje oziroma jih pogojno uporablja, a posledično uporabnik ne bo mogel uporabljati vseh funkcij spletišča v polni meri. V osnovi so brskalniki nastavljeni tako, da piškotke sprejemajo, zavračajo pa nastavljanje piškotkov, ki ne izvirajo iz področja, zapisanega v naslovni vrstici.

Upravljavec lahko osebne podatke, ki jih je obiskovalec posredoval, povezuje s podatki, ki so shranjeni v piškotku. Upravljavec lahko podatke, ki jih proizvajajo piškotki, ločeno ali v kombinaciji s posredovanimi osebnimi podatki uporabnika uporabi za ovrednotenje uporabe spletne strani, za izdelavo poročil o aktivnostih internetne strani, statistične analize podatkov, analize nakupovalnih navad, oblikovanja pristopa neposrednega trženja na podlagi nakupovalnih navad, za opravljanje nadaljnjih storitev, povezanih z uporabo spletne strani in druge aktivnosti neposrednega trženja.
Šteje se, da obiskovalec ob obisku spletišča daje soglasje za namestitev piškotka in osebno privolitev v uporabo in obdelavo osebnih in drugih podatkov, ki obsega tudi možnost obdelovanja in povezovanja podatkov, razvidnih iz piškotkov, z uporabnikovimi osebnimi podatki, ki jih je posredoval, za namene neposrednega trženja storitev, produktov ali ostalih aktivnosti družbe Mercator IP, d.o.o.

6.8. Uporabniki osebnih podatkov in odgovorna oseba
Uporabnik podatkov je Mercator IP, invalidsko podjetje, d.o.o.
Na vprašanja obiskovalca oziroma uporabnika o zaupnosti uporabnikovih podatkov, načinu zbiranja in uporabi podatkov ali želje po dodatnih informacijah, bo odgovorila odgovorna oseba za upravljanje s podatki obiskovalcev spletišča Mercator IP.
Mercator IP, invalidsko podjetje, d.o.o.
g. Stevan Kunc
Dunajska cesta 110, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 56 01 696
E-pošta: stevan.kunc@mercator-ip.si

7. Omejitev odgovornosti
Upravljavec se bo po najboljših močeh trudil zagotavljati točne in ažurne podatke na spletišču, vendar obiskovalca opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost oziroma ažurnost. Upravljavec prav tako ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih obiskovalec opravi na podlagi objavljenih podatkov.

Upravljavec ni odgovoren za občasno nedelovanje strani in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti upravljavec, niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletišča, ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali odstrani vsebino teh spletnih strani, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Obiskovalci objavljene vsebine uporabljajo na lastno odgovornost. Upravljavec ne odgovarja za nobene posredne ali neposredne poškodbe ali izgube informacij, do katerih bi lahko prišlo pri uporabi in prebiranju internetnih strani, ki niso v upravljavčevi lasti. Uporabnik je pri izbiri drugih internetnih strani, na katere se lahko poveže na druge spletne strani preko spletišča popolnoma samostojen in v celoti odgovoren.

8. Avtorske pravice
Vsebina spletišča je avtorsko delo, katere imetnik avtorskih pravic je upravljavec, in kot taka je predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. V avtorskopravno in z drugimi pravicami intelektualne lastnine varovano vsebino spada poleg besedila in podatkov tudi celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi.

Obiskovalcem oziroma uporabnikom je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine samo v osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je vsakršno drugo razpolaganje z vsebino, ki zajema, a ne izključno, spreminjanje, kopiranje, objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih, razen če v to upravljavec izrecno dovoli v pisni obliki. Če uporabnik posreduje kakršnokoli gradivo upravljavcu, brezplačno prenaša vse materialne avtorske pravic in dovoljuje uporabo ter objavo posredovanega gradiva.

9. Spremembe splošnih pogojev
Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni določbe splošnih pogojev za obiskovalce oziroma uporabnike spletnega portala. O morebitnih spremembah splošnih pogojev bo uporabnik obveščen preko posebnih spletnih oken, ki se mu bodo prikazale ob uporabi spletišča.

Družba Mercator IP,  d.o.o.
Ljubljana 2019