Družba Mercator IP, d.o.o.,

v okviru svojih dejavnosti pokriva dva vsebinska sklopa,
to sta proizvodni in storitveni segment dejavnosti.

Naše poslovne enote so razpršene po celotnem območju Slovenije, kar je odraz naših aktivnosti v zvezi s tem, da delovno mesto čim bolj približamo posamezniku. Specifičnost organizacije se odraža tudi v dokaj razvejani organizacijski strukturi. Z raznovrstnimi dejavnostmi zaposlenim tako ponujamo različne priložnosti njihovega umeščanja v ekonomiko poslovanja družbe. Zavedamo se, da je eden odločilnih dejavnikov našega uspeha človek, zato še posebno skrb posvečamo prilagoditvi delovnih mest zaposlenim ter na ta način skrbimo za dobre delovne pogoje. Hkrati seveda skrbimo za njihovo strokovno rast in posledično delovno uspešnost.

Tudi v bodoče nadaljujemo z iskanjem novih tržnih priložnosti, hkrati pa smo pozorni, da so te usklajene z zastavljeno vizijo razvoja in visokimi zahtevami na področju zaposlovanja. V okviru obstoječih zaposlitvenih možnosti in pri iskanju novih smo osredotočeni na omogočanje raznolikosti dela, s poudarkom na ergonomiji ter možnostmi za dislocirano opravljanje dejavnosti. Stremimo za tem, da delovno mesto v čim večji možni meri ustreza potrebam zaposlenih in tako omogoča njihovo večjo zaposljivost.

Vizitka

Mercator IP, invalidsko podjetje, d.o.o.
Dunajska cesta 110
1000 Ljubljana
Slovenija

Direktor: Miran Hribar

Tel.: +386 1 234 3645
Fax: +386 1 234 3690
E-naslov: info@mercator-ip.si

Matična številka: 2054485000
Davčna številka: SI15965660

Datum ustanovitve: 15.03.2005
Osnovni kapital družbe: 1.999.725,82 EUR

Vizija

Doseganje odličnosti poslovanja z zagotavljanjem kakovostnih izdelkov in storitev ter z odgovornim odnosom do zaposlenih in okolja.

Poslanstvo

Z našim poslovnim delovanjem ustvarjamo koristi za potrošnike, zaposlene, lastnike in širše okolje.

Družba Mercator IP, d.o.o., se zavezuje k trajnostni družbeni odgovornosti in k spoštovanju moralnih in etičnih vrednot zaposlenih. V družbi poskušamo z iskanjem novih kreativnih rešitev, z razvijanjem ustreznih vodstvenih veščin ter s sposobnostjo rabe različnih vzpodbud, ki jih zagotavlja sodobna družba, gospodarno izrabiti delovne in ustvarjalne zmožnosti naših zaposlenih. Z razpršitvijo dejavnosti in iskanjem novih dejavnosti, ponujamo zaposlenim nove priložnosti pri njihovem umeščanju v poslovne aktivnosti družbe, z modifikacijo delovnih procesov, ustreznim usposabljanjem in uvajanjem ter prilagoditvijo delovnih mest uspešno integriramo invalide v delovno okolje. Zavedamo se, da je eden odločilnih dejavnikov našega uspeha človek, verjamemo v ustvarjalne delovne zmožnosti in sposobnosti zaposlenih, ki nam zagotavljajo uspešno trženje našega blaga in storitev in s tem skupno prihodnost. V svojem ravnanju smo visoko odgovorni do družbenega in naravnega okolja.

Strateške usmeritve

1. Krepiti konkurenčne prednosti družbe z ustreznim usposabljanjem, modifikacijo delovnih procesov in prilagoditvijo delovnih mest.

2. Prestrukturirati in prilagoditi širok portfelj izdelkov kupcem in tržnim segmentom. Razvoj novih izdelkov v skladu s potrebami in pričakovanji kupcev.

3. Ohraniti in še okrepiti vodilni položaj pri oskrbi strateškega kupca in lastnika s slaščičarskimi, delikatesnimi izdelki, sendviči in solatami.

4. Izboljšati stroškovno učinkovitost na vseh nivojih poslovanja družbe za doseganje poslovne uspešnosti in najvišje možne učinkovitosti poslovanja družbe.

5. Ustvarjati nova delovna mesta z vzpostavljanjem novih dejavnosti in razširitvijo obstoječih dejavnosti v družbi.

6. Razvijati in vzpodbujati inovativnost.

7. Utrjevati ugled družbe in ohranjati družbeno odgovorno držo s spoštovanjem moralnih in etičnih vrednot zaposlenih ter s skrbjo za okolje.