Storitve varstva pri delu in varstva
pred požari ter servisna delavnica

Storitve varstva pri delu in varstva pred požari so široko zastavljene in pokrivajo več področij, v okviru katerih nudimo naročniku naslednje storitve:

  • varstvo pri delu;
  • požarna varnost;
  • servisiranja gasilnikov, nadzora hidrantnega omrežja, nadzora pitnikov, storitve brušenja;
  • aktivna požarna zaščita.

Področje varstvo pri delu in požarne varnosti zajema storitve varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom.

V okviru slednjega pripravljamo in izdelujemo elaborate za požarne rede, izvajamo programe usposabljanja za varnost in zdravje pri delu ter požarno varnost, zagotavljamo podlage za varno delo ter pripravljamo analize in poročila z omenjenega področja.

Vsa leta uporablja sodoben način prikaza, sodobnejši in okolju prijaznejši sistem prikazovanja in simulacije gašenja požarov.

Servisiranja gasilnikov in nadzor hidrantnega omrežja obsega skrb za vso opremo s področja protipožarne zaščite v skladu z zakonskimi predpisi.

Tako oprema kot tudi vzdrževanje in pogostost vzdrževanja so opredeljeni z zakonsko določenimi predpisi.

Poleg servisa gasilnih aparatov opravljamo redni tehnični nadzor hidrantnih omrežij, pooblaščeni pa smo tudi za preizkus hidrantnih omrežij in izdajanje potrdil o njihovem brezhibnem delovanju.

Naš nadzor nad pitniki je usmerjen predvsem na njihovo brezhibno delovanje. V prostorih naših naročnikov nadzorujemo delovanje pitnikov.

Redno servisirani pitniki zagotavljajo pitje kakovostne in filtrirane vode neposredno iz lokalnega vodovodnega omrežja.

Storitev brušenja je dejavnost družbe, ki nam omogoča aktivno zaposlovanje invalidov. Izvajamo brušenje najrazličnejših nožev in rezil, ki se uporabljajo v maloprodajnih enotah naročnika.

Konec leta 2015 smo začeli izvajati storitve, povezane s sistemi za aktivno požarno zaščito.

Koordiniramo aktivnosti, povezane s funkcionalnim preizkušanjem sistemov aktivne požarne zaščite, ki jih za našega naročnika izvajajo zunanji pogodbeni izvajalci.

Koordiniramo redno servisiranje oziroma vzdrževanje teh sistemov ter aktivnosti, potrebne za odpravo morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih pri predpisanih periodičnih pregledih ali inšpekcijskih pregledih teh sistemov.